Kaчество и сертификати

Измерванията на топлинните мощности на всички отоплителни тела TOPLOMASHINEX са извършени в акредитирани лаборатории съгласно хармонизираната норма  EN 442.